ระบบเชื่อมต่อ (Interface) ในธุรกิจโรงแรม

Internet Login

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมก็ไม่ยกเว้น ระบบเชื่อมต่อหรือ Interface เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานของโรงแรมมีประสิทธิภาพสูงสุด การเชื่อมต่อระหว่างระบบต่าง ๆ ในโรงแรมช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากร การบริการลูกค้า และการจัดการรายได้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจระบบเชื่อมต่อหลัก ๆ ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบเหล่านี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานของโรงแรมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


3 ระบบเชื่อมต่อหลักที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม

1. Point Of Sale (POS) System
 • ระบบขายหน้าร้านที่ใช้ในร้านอาหาร บาร์ และร้านค้าในโรงแรม โดยจะเชื่อมต่อกับ PMS ใช้ในการตรวจสอบลูกค้าที่พักในโรงแรมว่ามีอยู่จริง ทั้งนี้ เพื่ออัพเดทรายการขายและจัดการบัญชี รวมทั้งป้องกันลูกค้าแอบมาใช้บริการได้อีกด้วย

 • ระบบที่ให้บริการ
  • Simphony POS
  • Infrasys POS
  • Comanche POS
  • EasyFo POS
  • ADS POS

2. Telephone Billing System
 • ระบบเก็บเงินการใช้โทรศัพท์ในห้องพัก ระบบนี้ จะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม หรือ Surcharge ในการโทรแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายนี้ จะถูกบันทึกในระบบ PMS หลัก

 • ระบบที่ให้บริการ
  • FCS Gateway
  • WINPAC PMS (Jurudata)

3. Internet Gateway
 • ระบบที่ให้บริการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตตามห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง หรือบริเวณภายในโรงแรม  บางโรงแรมอาจให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี แต่บางโรงแรมอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายบ้าง โดยจะมีการบันทึกลงค่าใช้จ่ายที่ได้ลงในระบบ PMS เชนเดียวกับระบบเชื่อมต่ออื่นๆ 

  นอกจากนี้ ยังมีการใช้ Internet Gateway ในการควบคุมการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต โดยระบบจะมีการสร้าง User / Password ให้อัตโนมัติ อาจใช้ ชื่อนามสกุล หรือหมายเลขห้อง เป็นรหัสการเข้าถึงบริการ

 • ระบบที่ให้บริการ
  • Xpossible Connect
  • Nomadix Gatway

ข้อดีของการมีระบบเชื่อมต่อ (Interface)

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ระบบเชื่อมต่อช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน เช่น การอัพเดทสถานะห้องพัก การจัดการบัญชี และการดำเนินงานของแผนกแม่บ้าน

2. การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า
การเชื่อมต่อระหว่างระบบช่วยให้ข้อมูลลูกค้าถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทำให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการมากขึ้น เช่น การจองห้องพัก การชำระเงิน และการจัดการโปรแกรมสะสมคะแนน

3. การบริหารจัดการรายได้และการตลาด
ระบบเชื่อมต่อช่วยให้โรงแรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงการตั้งราคาห้องพัก รวมถึงการจัดการโปรโมชั่นและช่องทางการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจัดการทรัพยากรและบัญชี
ระบบเชื่อมต่อช่วยให้การจัดการทรัพยากรของโรงแรม เช่น ห้องพัก พนักงาน และสินค้าคงคลัง เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้การจัดการบัญชีและการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

5. ความปลอดภัยของข้อมูล
การเชื่อมต่อระหว่างระบบช่วยให้ข้อมูลถูกเก็บรักษาและส่งผ่านอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล

ในภาพรวม ระบบเชื่อมต่อหรือ Interface เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้โรงแรมสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับปรุงการบริหารจัดการและการวางแผนธุรกิจของโรงแรมในระยะยาว