รถใช้พลังงานไฟฟ้าลดโลกร้อนได้จริงหรือ

โลกร้อนเกิดจากอะไร

Global Warming

โลกร้อนเกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ) การทำลายป่า การเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงการใช้สารเคมี การสะสมของก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยธรรมชาติ

พลังงานไฟฟ้าได้มาจากอะไร

การผลิตไฟฟ้ามีหลายวิธี โดยแต่ละวิธีใช้แหล่งพลังงานต่างๆ กัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ แหล่งพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียน

แหล่งพลังงานหมุนเวียน

 • พลังงานแสงอาทิตย์: ใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า
 • พลังงานลม: ใช้กังหันลมที่หมุนตามแรงลมเพื่อผลิตไฟฟ้า
 • พลังงานน้ำ: ใช้พลังงานจากการไหลของน้ำในเขื่อนหรือแม่น้ำเพื่อหมุนกังหันและผลิตไฟฟ้า
 • พลังงานชีวมวล: ใช้วัสดุอินทรีย์ เช่น ไม้ เศษอาหาร และพืชเพื่อนำไปเผาไหม้หรือย่อยสลายเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า
 • พลังงานความร้อนใต้พิภพ: ใช้ความร้อนจากใต้พื้นโลกในการผลิตไฟฟ้า

แหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียน

 • เชื้อเพลิงฟอสซิล:
  • ถ่านหิน: เผาไหม้ถ่านหินเพื่อสร้างความร้อนที่ใช้หมุนกังหันผลิตไฟฟ้า
  • น้ำมัน: เผาไหม้น้ำมันในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • ก๊าซธรรมชาติ: เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างความร้อนและผลิตไฟฟ้า
 • พลังงานนิวเคลียร์: ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตความร้อนที่ใช้หมุนกังหันผลิตไฟฟ้า


การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยใช้แหล่งพลังงานหลากหลายในการผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน้ำมัน) และพลังงานหมุนเวียน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความพยายามในการเพิ่มส่วนแบ่งของพลังงานหมุนเวียนในระบบการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แต่จากสถิติในหลายๆ ปีที่ผ่านมา มีแต่ใช้พลังงานไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นตลอด โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2566 บนหน้า เว็บไซต์ของ กฟผ. มีการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ที่มีการใช้เพิ่มมากที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีใช้มา โดยมีตัวเลขอยู่ที่ 600 กว่าล้านลูกบาศฟุต 

จากข้อมูลข้างต้น คงพอทำให้เราทราบได้ว่า รถใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถช่วยลดโลกร้อนได้จริง แต่ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น วิธีการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในการชาร์จรถไฟฟ้า หากยังคงใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่ การลดก๊าซเรือนกระจกอาจไม่มากเท่าที่ควร การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดโลกร้อนจากการใช้รถไฟฟ้า