แนะนำ Generative Ai แยกตามหมวดหมู่

Ai ไม่ได้สร้างได้แค่ ข้อความ รูปภาพและวีดีโอ 

Generative Ai

การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือ Generative AI ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AI ที่เน้นการสร้างข้อมูลหรือเนื้อหาใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ โค้ด หรือข้อมูลอื่น ๆ 

Generative AI ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและการทำงานในหลากหลายวงการ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาสำหรับการตลาด การออกแบบกราฟิก การสร้างเสียงดนตรี ไปจนถึงการพัฒนาสูตรยาและสารเคมีใหม่ ๆ ด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่นี้ Generative AI จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

10 หมวดหมู่ Ai + เครื่องมือยอดนิยม 

1. การสร้างข้อความ (Text Generation)

 • การเขียนบทความและบล็อกโพสต์: เช่น OpenAI's ChatGPT, Copy.ai
 • การตอบคำถามและสนทนา: เช่น ChatGPT, Replika
 • การสร้างบทสนทนาทางการค้า: เช่น Zendesk, Drift

2. การสร้างภาพ (Image Generation)

 • การสร้างภาพจากข้อความ: เช่น DALL-E, MidJourney
 • การปรับแต่งและแก้ไขภาพ: เช่น Adobe Photoshop (ใช้ AI), DeepArt

3. การสร้างเสียง (Audio Generation)

 • การสร้างเสียงพูด: เช่น Google WaveNet, Amazon Polly
 • การสร้างดนตรี: เช่น AIVA, Amper Music

4. การสร้างวิดีโอ (Video Generation)

 • การสร้างและแก้ไขวิดีโอ: เช่น Synthesia, Pictory
 • การสร้างวิดีโอแบบ Deepfake: เช่น DeepFaceLab, Reface

5. การสร้างโค้ด (Code Generation)

 • การเขียนโปรแกรมอัตโนมัติ: เช่น GitHub Copilot, TabNine
 • การสร้างสคริปต์และโค้ดสำเร็จรูป: เช่น OpenAI Codex

6. การสร้างข้อมูล (Data Generation)

 • การสร้างข้อมูลสังเคราะห์: เช่น Mostly AI, Tonic
 • การสร้างข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม AI: เช่น DataGen, Synthetig

7. การสร้างเนื้อหาสำหรับเกมและเสมือนจริง (Content Generation for Games and Virtual Reality)

 • การสร้างแผนที่และระดับเกม: เช่น Promethean AI
 • การสร้างตัวละครและเนื้อหาในเกม: เช่น NVIDIA Omniverse, Roblox AI

8. การสร้างสูตรอาหารและเคมี (Recipe and Chemical Synthesis)

 • การสร้างสูตรอาหารใหม่: เช่น AI ในแพลตฟอร์มของ IBM Watson
 • การค้นพบสารเคมีและยาใหม่: เช่น Insilico Medicine, Atomwise

9. การสร้างออกแบบและผลิตภัณฑ์ (Design and Product Generation)

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์: เช่น Autodesk Dreamcatcher, Canva
 • การสร้างโมเดล 3 มิติ: เช่น NVIDIA GauGAN, 3DFY.ai

10. การสร้างไอเดียและนวัตกรรม (Idea and Innovation Generation)

 • การสร้างไอเดียธุรกิจและนวัตกรรม: เช่น IdeaBuddy, InnovatorsBox

ข้อคิด การใช้ Generative AI มีศักยภาพสูงในการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่การนำไปใช้งานต้องมาพร้อมกับการพิจารณาด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบอย่างรอบคอบ การใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาต้องคำนึงถึงความถูกต้องและความเป็นธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลเท็จหรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย 

นอกจากนี้ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ การพิจารณาข้อจำกัดและการใช้ AI อย่างรอบคอบจะช่วยให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว