Router Wi-Fi อุปกรณ์ที่ต้องมีทุกบ้าน

ยุคนี้ อินเตอร์เน็ตไม่มีไม่ได้

Router Wi-Fi

ชีวิตในยุคดิจิตอล เราจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาข้อมูล ทำธุรกรรมการเงิน ตลอดจนทำงาน ส่งอีเมล ดังนั้น การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เห็นจะไม่พ้น "Router Wi-Fi" บางคนอาจจะใช้ Mobile Data บนมือถือ แทนก็ไม่แปลกอะไร แต่การใช้งานภายในบ้าน กรณีมีหลายคน การใช้อุปกรณ์ Router Wi-Fi ดูน่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานมากที่สุด ทั้งในเรื่องความเร็วและความแรง

Router Wi-Fi คืออะไร

เราเตอร์ (Router) คืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่สำคัญในการเชื่อมต่อและจัดการการสื่อสารระหว่างเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้านหรือสำนักงาน ผ่านสายเส้นใยแก้วนำแสงหรือ Fibre Optic


หน้าที่หลัก Router Wi-Fi:
 • เชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงานกับอินเทอร์เน็ต
 • กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งแบบใช้สายและไร้สาย

การทำงาน:
 • จัดเส้นทางข้อมูล (routing) ระหว่างอุปกรณ์ในเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 • จัดสรร IP address ให้กับอุปกรณ์ในเครือข่าย

ประเภท:
 • เราเตอร์แบบใช้สาย: ใช้สำหรับการเชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet
 • เราเตอร์ไร้สาย (Wireless Router): สามารถกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้

คุณสมบัติทั่วไป:
 • มีพอร์ต WAN สำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • มีพอร์ต LAN สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในเครือข่าย
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์
 • สามารถตั้งค่าและจัดการผ่านหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชัน

ประโยชน์:
 • ช่วยให้อุปกรณ์หลายเครื่องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้
 • เพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายภายใน
 • ช่วยจัดการและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในบ้านหรือองค์กร

การเลือกซื้อ:
 • พิจารณาความเร็วที่รองรับ (เช่น AC1200, AX3000)
 • ตรวจสอบมาตรฐาน Wi-Fi ที่รองรับ (เช่น Wi-Fi 5, Wi-Fi 6)
 • ดูฟีเจอร์พิเศษ เช่น การรองรับ Mesh Wi-Fi หรือ การควบคุมผ่านแอป

อย่างไรก็ตาม การติดตั้ง Router Wi-Fi จากผู้ให้บริการ จำเป็นจะต้องติดตั้งโดยการลากสายเส้นใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic แต่สำหรับบางพื้นที่ที่ไม่สามารถลากสายไปได้ อาจใช้อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งทดแทน และใช้สัญญาณ Mobile Data หรือสัญญาอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือแทนได้ เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่า Pocket Wi-Fi หรือ Router Wi-Fi ที่ใช้ ซิม (SIM) จากโทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต นั่นเอง