Microsoft 365 Copilot คืออะไร

Copilot คืออะไร

Microsoft 365 Copilot
Ai ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก ChatGPT ค่าย OpenAi  มีการให้บริการเวอร์ชั่นฟรี แต่ก็มีเวอร์ชั่นพิเศษ ที่มีการผนวก Copilot เข้ากับ Microsoft Office โดยมีชื่อเรียกว่า Microsoft 365 Copilot เป็นเวอร์ชั่นนี้ จะต้องมีการสั่งซื้อภายใต้ Microsoft 365 และมีค่าใช้จ่าย 

Microsoft 365 Copilot เป็นฟีเจอร์ที่ใช้ AI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้ในชุดเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams เป็นต้น โดย Copilot สามารถช่วยสร้างเนื้อหา อัตโนมัติ เรียบเรียงข้อมูล สร้างสไลด์ วิเคราะห์ข้อมูล และตอบอีเมลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บทความนี้จะมาแนะนำความสามารถที่เพิ่มขึ้น หลังจากนำ Ai ไปรวมกับ Microsoft Office นอกจากนี้ ในบทความนี้ ทางเรายังมีการ แจกฟรี ตัวอย่างคำสั่ง Prompt สำหรับสั่งให้ Ai ทำงานได้โดยตรงผ่านโปรแแกรมต่างๆ  


ตัวอย่างฟีเจอร์ของ Microsoft 365 Copilot


1. Microsoft Word

คำอธิบาย:
Copilot ใน Word สามารถช่วยเขียนเนื้อหา แก้ไข เรียบเรียง และจัดรูปแบบเอกสารได้อัตโนมัติ โดยสามารถเข้าใจและทำงานตามคำสั่งที่ผู้ใช้กำหนด ทำให้การเขียนและแก้ไขเอกสารเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ตัวอย่างการนำไปใช้:
 • สร้างรายงานประจำเดือน
 • เขียนบทความสำหรับบล็อก
 • ร่างจดหมายหรืออีเมลทางการ
ตัวอย่าง Prompt:
 • “ช่วยสร้างบทสรุปสำหรับรายงานประจำเดือนนี้ให้หน่อย”
 • “ร่างจดหมายตอบกลับสำหรับลูกค้าที่ร้องเรียนเรื่องการบริการ”
 • “ช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีปี 2024”

2. Microsoft Excel

คำอธิบาย:
Copilot ใน Excel สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูล สร้างกราฟ สร้างสรุป และทำการคำนวณต่างๆ ทำให้การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ตัวอย่างการนำไปใช้:
 • วิเคราะห์ยอดขายประจำเดือน
 • สร้างกราฟแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท
 • คำนวณค่าเฉลี่ยและสร้างรายงานสรุปข้อมูล
ตัวอย่าง Prompt:
 • “ช่วยสร้างกราฟแท่งแสดงยอดขายแต่ละเดือนของปี 2023”
 • “คำนวณค่าเฉลี่ยของยอดขายในแต่ละไตรมาส”
 • “สร้าง Pivot Table สรุปยอดขายตามผลิตภัณฑ์และภูมิภาค”

3. Microsoft PowerPoint

คำอธิบาย:
Copilot ใน PowerPoint สามารถช่วยสร้างสไลด์นำเสนอจากข้อมูลหรือข้อความที่ผู้ใช้ให้มา โดยสามารถจัดรูปแบบและสร้างสไลด์ที่น่าสนใจได้อัตโนมัติ

ตัวอย่างการนำไปใช้:
 • สร้างสไลด์นำเสนอสำหรับประชุม
 • สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนอโปรเจค
 • สร้างสไลด์สำหรับการสอนหรือฝึกอบรม
ตัวอย่าง Prompt:
 • “ช่วยสร้างสไลด์นำเสนอสำหรับการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน”
 • “สร้างสไลด์สำหรับการนำเสนอโปรเจคเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่”
 • “ช่วยจัดทำสไลด์สำหรับการสอนเรื่องการใช้ Microsoft Teams”

4. Microsoft Outlook

คำอธิบาย:
Copilot ใน Outlook สามารถช่วยเขียนและตอบอีเมลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเข้าใจบริบทและตอบกลับตามคำสั่งที่ผู้ใช้กำหนด

ตัวอย่างการนำไปใช้:
 • ตอบอีเมลลูกค้า
 • เขียนอีเมลแจ้งข่าวสารให้ทีมงาน
 • ร่างอีเมลเชิญประชุม
ตัวอย่าง Prompt:
 • “ช่วยตอบอีเมลนี้โดยขอบคุณลูกค้าที่ให้คำแนะนำและแจ้งว่าจะแก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน”
 • “ร่างอีเมลแจ้งข่าวสารการปรับเปลี่ยนเวลาทำงานให้ทีมงาน”
 • “ช่วยเขียนอีเมลเชิญประชุมสำหรับทีมงานในวันศุกร์นี้”

5. Microsoft Teams

คำอธิบาย:
Copilot ใน Teams สามารถช่วยสรุปการประชุม สร้างรายการงานที่ต้องทำ และจัดการการสื่อสารในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการนำไปใช้:
 • สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม
 • สร้างรายการงานที่ต้องทำหลังจากการประชุม
 • สื่อสารและแบ่งงานในทีม
ตัวอย่าง Prompt:
 • “ช่วยสรุปการประชุมวันนี้และสร้างรายการงานที่ต้องทำให้หน่อย”
 • “สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมและส่งไปยังสมาชิกในทีม”
 • “สร้างรายการงานที่ต้องทำสำหรับโปรเจคใหม่และกำหนดเวลาส่งงานให้แต่ละคน”

การใช้ Microsoft 365 Copilot จะช่วยให้การทำงานของคุณเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก Ai สามารถลดการทำงานที่ซ้ำๆ ช่วยวางโครงงานต่างๆ ได้ และโดยเฉพาะการเขียน ตอบอีเมล ซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้งานเป็นประจำ แต่การพิจารณานำไปใช้ ควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน