สาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อน สูงสุด 5 อันดับ

โลกร้อน แล้วไง !

ภูเขาน้ำเข็งขั้วโลกเหนือ

โลกร้อนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนบ่อยครั้ง ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ผลกระทบโลกร้อนที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ การเกิดสภาพอากาศที่รุนแรงและแปรปรวนบ่อยครั้ง เช่น คลื่นความร้อน ฝนตกหนัก น้ำท่วม และภัยแล้ง ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราโดยตรง

5 อันดับต้นๆ ที่ทำให้โลกร้อน

 1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Combustion)
  การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในการผลิตพลังงานไฟฟ้า การขนส่ง และอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ เข้าสู่บรรยากาศในปริมาณมาก

 2. การตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation)
  การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ป่าลดลง ซึ่งป่าเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อป่าถูกทำลาย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บอยู่ในต้นไม้จะถูกปล่อยออกมา และลดพื้นที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 3. การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ (Agriculture and Livestock)
  การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์มีการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 4. อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต (Industrial Processes)
  อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น การผลิตซีเมนต์ เหล็ก และสารเคมี ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารเคมีที่มีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศ

 5. การใช้พลังงานในบ้านเรือนและอาคาร (Residential and Commercial Energy Use):
  การใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์ที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อนที่ใช้พลังงานมาก
สาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อน เราในฐานะประชาชนคนไทย อาจไม่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนได้โดยตรง แต่.. เราสามารถช่วยเหลือได้ด้วยตัวเอง หรือแนะนำให้บุคคลในครอบครัว ช่วยทำสิ่งเหล่านี้ และถ้าคนส่วนใหญ่ช่วยกัน ก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ส่วนวิธีช่วยลดโลกร้อนที่คนทั่วไป สามารถทำได้ มีดังนี้

วิธีที่คนทั่วไปสามารถช่วยลดโลกร้อนได้

ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน
 • ลดการใช้พลังงาน:
  ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ใช้หลอดไฟ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

 • ใช้พาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:
  ใช้ขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือรถยนต์ไฟฟ้า และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

 • ลดการใช้และจัดการขยะ:
  รีไซเคิล ขยะให้ถูกวิธี ลดการใช้พลาสติก และใช้ถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้

 • ปลูกต้นไม้และรักษาพื้นที่สีเขียว:
  ปลูกต้นไม้ในบ้าน 1 ต้น (ต้นไม้ใหญ่)  ร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าหรือรักษาป่าในโครงการณ์ต่างๆ ที่เห็นได้จากสื่อทั้งภาครัฐและเอกชน

 • เลือกบริโภคอย่างมีสติ:
  ซื้อสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น กินอาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เช่น ผักและผลไม้ และลดการบริโภคเนื้อสัตว์