จุดเชื่อมโยง หรือ Link

html lesson add links

โดยปกติแล้ว เอกสารที่เราสร้างสามารถสร้างให้มีความยาวเท่าใดก็ได้ในหนึ่งหน้า แต่ถ้าเราสร้างยาวเกินไป จะทำให้เวลาเข้า web load ช้าเกินไป ทำให้ผู้มาเยือนอาจไม่มาในครั้งต่อไป ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างเอกสาร เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อทำการแยกแยะข้อมูล

ตัวอย่างเช่น Web ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ดนตรี เราอาจสร้างเอกสารหน้าแรก (Home Page) มีรายชื่อเกี่ยวกับประเภทของเพลง ให้เลือก ถ้าคนใดคลิกเลือกประเภทเพลงนั้น ๆ ก็จะเข้าไปอีกหน้าหนึ่ง เป็นต้น


ตัวอย่างการใช้คำสั่งสร้างจุดเชื่อมโยง

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<a href = "page1.html">Dance Music</a>
<a href = "http://www.clickmeit.com">Visit MyWeb </a>
<a href = "http://www.clickmeit.com"> <img src = "banner\clipmail.gif"></a>


</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML 

รายละเอียดความหมายของแต่ละคำสั่ง

  • <a href="/page1.html" mce_href="/page1.html"> </a>
    ความหมาย : - คำสั่งในการสร้างจุดเชื่อมโยงใน web ของเราเอง "page1.html" คือไฟล์เอกสาร HTML อีกไฟล์หนึ่ง สำหรับคำว่า "Dance Music" คือชื่อของลิงค์ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้
  • <a href = http://www.clickmeit.com> </a>
    ความหมาย : - คำสั่งในการสร้างจุดเชื่อมโยงในไปยังอีก web site หนึ่ง
  • <a href = "http://www.clickmeit.com"> </a>
    ความหมาย : - คำสั่งในการสร้างจุดเชื่อมโยงในไปยังอีก web site หนึ่ง แต่ใช้รูปภาพแทนข้อความในการสร้างลิงค์

Menu