การตกแต่ง Web ด้วยตัวอักษร

หลังจากที่เราทราบพื้นฐานหน้าตาของ HTML แล้ว ซึ่งแต่ละคำสั่งจะต้องประกอบไปด้วย Tag (ถ้ายังไม่เข้าใจ ควรกลับไปศึกษา บทเรียนที่ 1 อีกสักครั้ง) สำหรับบทเรียนนี้คุณจะได้ทราบคำสั่งเกี่ยวกับการจัดขนาดตัวอักษร เล็ก ใหญ่ รวมทั้งรูปแบบตัวอักษร โดยเฉพาะ web ที่ใช้ภาษาไทย เป็นหลัก โดยศึกษาจากตัวอย่างดังต่อไปนี้ (คำแนะนำ : - ควรค่อย ๆ ทำความเข้าใจทีละขั้นตอน ไม่ควรข้ามบทเรียน)ตัวอย่างการใช้คำสั่งเกี่ยวกับตัวอักษร

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<font name = "Tahoma" color = "green" size ="+3"> คำสั่งในการใช้ชื่อ font สี และกำหนดขนาด </font> <br>
<b> คำสั่งในการปรับตัวอักษรให้หนาขึ้น </b> <br>
<i> คำสั่งในการปรับตัวอักษรเอียง </i> <br>
<u> คำสั่งในการขีดเส้นใต้ตัวอักษร </u> <br>


</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML 

HTML Setup Font and Color

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า แต่ละคำสั่งจะอยู่ในเครื่องหมาย "< >" ซึ่งเราเรียกว่า แทก "TAG" แต่ละคำสั่งจะเป็นการบอกจุดเริ่มต้นของคำสั่ง และจุดสิ้นสุดของคำสั่งจะมีสัญลักษณ์ "</ >"

 • <font name = "Tahoma" color = "green" size ="+3"> </font>
  ความหมาย : - คำสั่งในการกำหนดรูปแบบตัวอักษร ชื่อว่า Tahoma กำหนดสีของตัวอักษรให้เป็นสีเขียว กำหนดขนาดของ font ให้เพิ่มขึ้น 3 (การกำหนดขนาดของตัวอักษรจะกำหนดได้ในระหร่าง -7 ถึง +7) การกำหนดรูปแบบตัวอักษรแบบนี้ สามารถเลือกกำหนดเฉพาะอย่างได้ เช่น <font name = "Tahama"> เป็นต้น แต่ที่สำคัญก่อนจบจะต้องกำหนด Tag ปิดด้วย </font> ทุกครั้ง
 • <b> </b>
  ความหมาย : - คำสั่งในการกำหนดตัวอักษรให้หนา อย่าลืมใส่คำสั่ง Tag ปิดด้วย </b> ทุกครั้ง
 • <i> </i>
  ความหมาย : - คำสั่งในการกำหนดตัวอักษรเอียง อย่าลืมใส่คำสั่ง Tag ปิดด้วย </i> ทุกครั้ง
 • <u> </u>
  ความหมาย : - คำสั่งในการกำหนดตัวอักษรขีดเส้นใต้ อย่าลืมใส่คำสั่ง Tag ปิดด้วย </u> ทุกครั้ง

พิเศษ คำสั่ง <br>
เป็นคำสั่งในการเลื่อนบันทึกใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่ง Tag ในการปิด เหมือนคำสั่งอื่น ๆ

 


Menu