Wireless Equipmentระบบเครือข่ายแบบ Wireless LAN หรือ WLAN หรืออาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายแบบไร้สาย (ไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล) เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสาย หรือในสถานที่ที่ต้องการความสวยงาม เรียบร้อย และเป็นระเบียบ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

หลักการทำงานของระบบ Wireless LAN

การทำงานจะมีอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ และกระจายสัญญาณ หรือที่เราเรียกว่า Access Point และมี PC Card ที่เป็น LAN card สำหรับในการเชื่อมกับ access point โดยเฉพาะ การทำงานจะใช้คลื่นวิทยุเป็นการรับส่งสัญญาณ โดยมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2.4 to 2.4897 Ghz และสามารถเลือก config ใน Wireless Lan (ภายในระบบเครือข่าย Wireless Lan ควรเลือกช่องสัญญาณเดียวกัน)

ระยะทางการเชื่อมต่อของระบบ Wireless LAN

ภายในอาคาร

 • ระยะ 50 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps
 • ระยะ 80 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps
 • ระยะ 120 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps
 • ระยะ 150 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps

ภายนอกอาคาร

 • ระยะ 250 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps
 • ระยะ 350 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps
 • ระยะ 400 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps
 • ระยะ 500 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps

ประโยชน์ของระบบ Wireless LAN

 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง เนื่องจาก WLAN ไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิ้ลในการต่อพ่วง
 • ง่ายในการติดตั้ง เพราะไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล
 • ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา ในระยะยาว
 • สามารถขยายเครือข่ายได้ไม่จำกัด
 • ปัจจุบันระบบ Wireless LAN เริ่มเป็นที่นิยมใช้งานกันมากแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมาตราฐานของระบบ Wireless LAN สามารถหาอ่านได้จากหัวข้อถัดไป

?


Menu