1. **การสร้างและใช้งานแมสเตอร์สไลด์ (Master Slides) ใน PowerPoint คืออะไร?**

   - แมสเตอร์สไลด์ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบหรือเทมเพลตของสไลด์เพื่อให้สไลด์ย่อยทั้งหมดในงานนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด.

 

2. **วิธีใช้งานเครื่องมือ Slide Master ใน PowerPoint?**

   - เปิดแมสเตอร์สไลด์และปรับแต่งรูปแบบสไลด์หลัก เช่น การเปลี่ยนแบบอักษร ภาพพื้นหลัง หรือโลโก้.

 

3. **วิธีสร้างและใช้งานการซ่อนและแสดง (Hide and Show) สไลด์ใน PowerPoint?**

   - คลิกขวาที่สไลด์ที่ต้องการซ่อน > Hide Slide, และในการนำเสนอให้ใช้งานเมนู Slide Show > Hide Slide.

 

4. **วิธีสร้างและใช้งานเครื่องมือ Animation Painter ใน PowerPoint?**

   - เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการที่มีอนิเมชัน > คลิกที่ Animation Painter > เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการให้มีอนิเมชันเช่นเดียวกับอ็อบเจกต์ที่เลือก.

 

5. **วิธีใช้งานฟังก์ชัน Trigger Animation ใน PowerPoint?**

   - สร้างอ็อบเจกต์ที่เป็นที่เริ่มต้นของการเรียกใช้อนิเมชัน > เลือก Animation > เลือกเมนู Effect Options > เลือก Trigger > เลือกชื่ออ็อบเจกต์ที่ใช้เป็นตัวเริ่ม.

 

6. **วิธีสร้างและใช้งานเครื่องมือ Morph Transition ใน PowerPoint?**

   - สร้างสไลด์ใหม่ที่มีสถานะการเคลื่อนไหวของอ็อบเจกต์ที่ต้องการใช้ Morph > กำหนดสถานะเริ่มต้นและสถานะสิ้นสุด > เลือกทำนาย Morph.

 

7. **วิธีสร้างและใช้งานเครื่องมือ Zoom Transition ใน PowerPoint?**

   - เลือก Insert > Zoom > Zoom Slide, และเลือกสไลด์ที่ต้องการทำการ Zoom.

 

8. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Action Buttons ใน PowerPoint คืออะไร?**

   - Action Buttons เป็นปุ่มที่สามารถเพิ่มลิงก์หรือการกระทำเมื่อคลิกเข้าไป สามารถสร้างได้จาก Insert > Shapes > Action Buttons.

 

9. **วิธีใช้งานฟังก์ชัน Slide Zoom ใน PowerPoint?**

   - สร้างสไลด์ที่มีภาพขนาดใหญ่ของสไลด์ที่ต้องการให้เป็น Zoom จากนั้นเลือก Insert > Zoom > Slide Zoom.

 

10. **วิธีใช้งานเครื่องมือ Crop to Shape ใน PowerPoint?**

    - เลือกรูปภาพ > เลือก Picture Tools > Format > Crop > Crop to Shape.

 

11. **การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน Morph Chart ใน PowerPoint คืออะไร?**

    - เริ่มต้นด้วยการสร้างสไลด์แสดงการเปลี่ยนแปลงของชาร์ตตามเวลา จากนั้นเลือกทำการ Morph Transition.

 

12. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ SmartArt ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > SmartArt และเลือกแม่แบบของ SmartArt ที่ต้องการ.

 

13. **วิธีการเพิ่มและใช้งานเครื่องมือ 3D Models ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > 3D Models > From a File, และเลือกไฟล์ 3D ที่ต้องการนำเข้า.

 

14. **การใช้งานเครื่องมือ Selection Pane ใน PowerPoint ทำอย่างไร?**

    - เลือก Home > Select > Selection Pane เพื่อแสดงหรือซ่อนอ็อบเจกต์ทั้งหมดในสไลด์.

 

15. **วิธีการเพิ่มและใช้งานเครื่องมือ Audio และ Video ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > Audio/Video > Audio on My PC/Video on My PC, และเลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่ม.

 

16. **การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน Animation Triggers ใน PowerPoint?**

    - เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการเป็นตัวเริ่มต้นของการเรียกใช้อนิเมชัน > เลือก Animation > Add Animation > เลือก Effect Options > เลือก Trigger > เลือกชื่ออ็อบเจกต์ที่ใช้เป็นตัวเริ่ม.

 

17. **วิธีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเครื่องมือ Freeform ใน PowerPoint?**

    - เลือก Freeform > คลิกขวา > Edit Points เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามต้องการ.

 

18. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Morph Text ใน PowerPoint?**

    - สร้างสไลด์ใหม่ที่มีข้อความที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง > ทำให้ข้อความในสไลด์ใหม่เป็นแบบอื่น ๆ > เลือกทำนาย Morph.

 

19. **วิธีการเพิ่มและใช้งานเครื่องมือ Slicer ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > Slicer > เลือกข้อมูลที่ต้องการใช้ Slicer > OK.

 

20. **การใช้งานเครื่องมือ Action Settings ใน PowerPoint ทำอย่างไร?**

    - เลือกปุ่มที่ต้องการให้มีการกระทำ > คลิกขวา > Action Settings > เลือกตัวเลือกที่ต้องการ.

 

21. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Insert Equation ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > Equation > เลือกประเภทสมการที่ต้องการ > พิมพ์สมการ.

 

22. **วิธีการเพิ่มและใช้งานเครื่องมือ WordArt ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > WordArt > เลือกรูปแบบที่ต้องการ > พิมพ์ข้อความ.

 

23. **การใช้งานเครื่องมือ Format Painter ใน PowerPoint ทำอย่างไร?**

    - เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการคัดลอกรูปแบบ > คลิกที่ Format Painter > คลิกที่อ็อบเจกต์ที่ต้องการวาดรูปแบบ.

 

24. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Insert Object ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > Object > เลือกวิธีการแทรกวัตถุ > OK.

 

25. **วิธีการใช้งานเครื่องมือ Presenter View ใน PowerPoint?**

    - เลือก Slide Show > Presenter View เพื่อแสดงการนำเสนอแบบแยกหน้าจอสำหรับผู้นำ.

 

26. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Animation Pane ใน PowerPoint?**

    - เลือก Animations > Animation Pane เพื่อจัดการและปรับแต่งอนิเมชันของสไลด์.

 

27. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Add-ins ใน PowerPoint คืออะไร?**

    - เลือก Insert > Add-ins เพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษเข้าไปใน PowerPoint.

 

28. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Screen Recording ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > Screen Recording เพื่อบันทึกและแทรกภาพหน้าจอ.

 

29. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Export to Video ใน PowerPoint?**

    - เลือก File > Export > Create a Video เพื่อสร้างวิดีโอจากการนำเสนอ.

 

30. **การใช้งานเครื่องมือ Animation Painter ใน PowerPoint?**

    - เลือกอ็อบเจกต์ที่มีการแอนิเมชัน > คลิกที่ Animation Painter > เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการให้มีการแอนิเมชันเช่นเดียวกับอ็อบเจกต์ที่เลือก.

 

31. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Embed Fonts ใน PowerPoint?**

    - เลือก File > Options > Save > Embed fonts in the file > OK.

 

32. **การใช้งานเครื่องมือ Slide Size ใน PowerPoint?**

    - เลือก Design > Slide Size เพื่อเปลี่ยนขนาดของสไลด์.

 

33. **การใช้งานเครื่องมือ Design Ideas ใน PowerPoint?**

    - เลือก Design > Design Ideas เพื่อให้ PowerPoint แสดงไอเดียการออกแบบสไลด์.

 

34. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Merge Shapes ใน PowerPoint?**

    - เลือก Shapes > เลือกรูปที่ต้องการผสม > Format > Merge Shapes.

 

35. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Rehearse Timings ใน PowerPoint?**

    - เลือก Slide Show > Rehearse Timings เพื่อบันทึกเวลาของการนำเสนอ.

 

36. **การใช้งานเครื่องมือ Set Up Show ใน PowerPoint?**

    - เลือก Slide Show > Set Up Show เพื่อกำหนดการนำเสนอ.

 

37. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Split Animation ใน PowerPoint?**

    - เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการให้มีการแบ่งภาพเคลื่อนไหว > Animation > Add Animation > Split.

 

38. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Morph Animation ใน PowerPoint?**

    - เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการให้มีการแอนิเมชัน Morph > เลือก Transitions > Morph.

 

39. **การใช้งานเครื่องมือ Presenter Coach ใน PowerPoint คืออะไร?**

    - เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพโดยให้คำแนะนำในการพูด.

 

40. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Animation Path ใน PowerPoint?**

    - เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการให้มีเส้นทางการเคลื่อนไหว > Add Animation > Motion Paths > เลือกเส้นทาง.

 

41. **การใช้งานเครื่องมือ Slide Sorter View ใน PowerPoint?**

    - เลือก View > Slide Sorter เพื่อแสดงและจัดการสไลด์.

 

42. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Handout Master ใน PowerPoint?**

    - เลือก View > Slide Master > Handout Master เพื่อแก้ไขรูปแบบของเอกสารแบบแจก.

 

43. **การใช้งานเครื่องมือ Animation Preview ใน PowerPoint?**

    - เลือกอ็อบเจกต์ที่ต้องการตั้งค่าอนิเมชัน > เลือก Animations > Preview.

 

44. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Ink Replay ใน PowerPoint?**

    - เลือก Draw > Ink Replay เพื่อสร้างการเล่นซ้ำการวาด.

 

45. **การใช้งานเครื่องมือ Photo Album ใน PowerPoint?**

    - เลือก Insert > Photo Album เพื่อเพิ่มรูปภาพจำนวนมากในโปรเจกต์.

 

46. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Gridlines ใน PowerPoint?**

    - เลือก View > Gridlines เพื่อแสดงเส้นกริดบนสไลด์.

 

47. **การใช้งานเครื่องมือ Change Picture ใน PowerPoint?**

    - เลือกภาพที่ต้องการเปลี่ยน > Format > Change Picture.

 

48. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Export to PDF ใน PowerPoint?**

    - เลือก File > Export > Create PDF/XPS เพื่อสร้างไฟล์ PDF.

 

49. **การใช้งานเครื่องมือ Thesaurus ใน PowerPoint?**

    - เลือก Review > Thesaurus เพื่อหาคำแทน.

 

50. **การสร้างและใช้งานเครื่องมือ Word Cloud ใน PowerPoint?**

    - ใช้เครื่องมือเสริมที่มีให้บน PowerPoint เพื่อสร้าง Word Cloud จากข้อมูลข้อความ.


Menu