DSL (Digital Subscriber Line)

เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ โดยการสื่อสารนี้จะใช้ย่านความถี่ที่ไม่มีการใช้งานในระบบโทรศัพท์ ซึ่งทำให้เราสามารถเล่น Internet พร้อมกับพูดคุยโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเทคโนโลยี DSL นี้สามารถรองรับการใช้งานด้าน Mulit-Media ในรูปแบบของเสียง ภาพ และข้อมูล นอกจากนี้ระบบ DSL เป็นระบบที่ Online 24 ชั่วโมง ซึ่งเราไม่จำเป็นต้อง Dial-up เหมือนกับโมเด็มทั่ว ๆ ไป (บางบริษัทเรียก DSL นี้ว่า ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)


อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้งานระบบ DSL

 1. DSL Modem (แทน Modem)
 2. คอมพิวเตอร์
 3. สายโทรศัพท์ของการสื่อสาร
 4. ค่าบริการระบบ DSL (บุคคลธรรมดา เดือนละ 500 บาท, สำหรับองค์กร จะขึ้นกับความเร็วที่เลือก)
 5. ค่าระยะเวลาการใช้งานของ ISP (เหมือนกับระบบ Modem ปกติ)
 6. ติดต่อขอใช้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ Web ของ Lenso หรือ UBT

ข้อดีของการใช้ DSL หรือ ADSL

 1. สามารถใช้งานโทรศัพท์พร้อมเล่น Internet ในเวลาเดียวกัน
 2. ไม่เสียค่าโทรศัพท์ในการ Dialup
 3. ไม่ใช้ Dialup ดังนั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องสายหลุดบ่อย ๆ
 4. ได้ใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูง และคงที่
 5. Online 24 ชั่วโมง

Menu