Vocabulary

สืบเนื่องจากโปรแกรมใช้งานที่เป็นที่นิยมต่างๆ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีเมนู/คำสั่ง เป็นภาษาอังกฤษ คนไทยอย่างเราๆ ก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน จะได้ไม่ตกเทรนด์ และวิธีการที่ง่ายๆ ในการเรียนรู้ได้เร็ว ก็คือการเรียนรู้คำศัพท์ (Vocabulary) ของคำสั่งต่างๆ ก่อนการใช้งาน เพื่อจะได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Menu