Scandisk เป็นโปรแกรมในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของ disk ในระดับหนึ่ง การ scandisk สามารถทำทุกวัน ก่อนเริ่มใช้เครื่องคอมฯ ได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบดิสก์ และป้องกันปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูล การ scandisk สามารถทำได้ทั้งใน ฮาร์ดดิสก์ และ แผ่นดิกส์

 

สาเหตุของปัญหา

1.     มีบางโปรแกรมพยายามบันทึกข้อมูลลงฮาร์ดดิกส์ ระหว่างที่เรากำลังรันโปรแกรม Scandisk

2.     มีการกำหนดโปรแกรมใน Quick Launch Toolbar มากเกินไป 

error Scandisk has restarted 10 times

 

คำแนะนำการแก้ไข

1. ปิดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด ก่อนการรันโปรแกรม Scandisk โดยเฉพาะโปรแกรม Word, Anti-Virus

2. ยกเลิกการใช้โปรแกรม Quick Launch โดย 

- คลิกขวาบริเวณที่ว่าง ๆ บน Taskbar 
- คลิกเลือก Toolbars 
- คลิกเลือกเมนูย่อย Quick Launch (ให้เครื่องหมายถูกหายไป) 

หมายเหตุ : อีกวิธีหนึ่งในการ รัน scandisk คือ ให้ เข้าในระบบ Safe Mode ก่อน จากนั้นคือค่อยเรียกโปรแกรม scandisk หรือ อาจรันในเมนู command prompt ก็ได้ สำหรับวิธีการเข้าเมนู Safe Mode หรือ Command Prompt ให้ คลิกอ่านที่นี่


Menu