โปรแกรมแผนที่ ใน Start Screenแผนที่
เป็นส่วนบริการของ bing ที่ใช้ในการแสดงแผนที่ที่คุณเลือกได้ทั้งแบบแผนที่การเดินทาง (Road View) และแบบภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial View), กำหนดที่ตั้งของคุณ และหาเส้นทางการเดินทางได้ด้วย

 

โปรแกรมแผนที่ ใน Start Screen

รูป: แสดงแผนที่แบบภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial View) พร้อมเส้นทางการเดินทาง และส่วนควบคุมโปรแกรม (App Control)


Menu