ทำความรู้จัก Header ใน Word 2007


Header คือ ข้อความหรือรูปภาพ เพื่อให้แสดงในทุกๆ หน้าของเอกสาร ในหน้าบนสุดของเอกสาร เช่น แสดงชือเอกสาร แสดงหมายเลขหน้า เป็นต้น? ทั้งนี้ เราสามารถกำหนดให้โปรแกรมแสดง Header ได้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง และทุกๆ หน้าก็จะเหมือนกัน

ทำความรู้จัก Footer ใน Word 2007


Footer คือ ข้อความหรือรูปภาพ เพื่อให้แสดงในทุกๆ หน้าของเอกสาร ในหน้าล่างสุดของเอกสาร เช่น แสดงชื่อเอกสาร แสดงหมายเลขหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ เราสามารถกำหนดให้โปรแกรมแสดง Footer ได้ในหน้าใดหน้าหนึ่ง และทุกๆ หน้าก็จะเหมือนกัน


Insert Header Word 2007

วิธีการใส่ Header Footer ในเอกสาร Word 2007

  1. เปิดเอกสาร Word 2007 ที่ต้องการในข้อความ
  2. ดับเบิลคลิกที่ด้านบนสุดของเอกสาร จะมีข้อความ "Header" แสดงอยู่ หรือ
  3. ดับเบิลคลิกที่ด้านล่างสุดของเอกสาร จะมีข้อความ "Footer" แสดงอยู่ หรือ
  4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
  5. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ให้คลิกที่บริเวณเนื้อหาในเอกสาร เพื่อยกเลิกการแก้ไขส่วน Header หรือ Footer

ทิป ถ้าต้องการให้โปรแกรมแสดงหมายเลขหน้าแบบอัตโนมัติ

ให้คลิก "Page Number" ที่ Toolbar ด้านบน และคลิกเลือกรูปแบบในการแสดงตามความต้องการ? หมายเลขหน้าจะรันหมายเลขให้อย่างอัตโนมัติ


Menu