การบันทึกไฟล์ในรูปแบบต่างๆ ของ Movie Maker

Windows Movie Maker สามารถบันทึกไฟล์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน อย่างไรก็ตามเราสามารถสร้างและตกแต่ง movie ของเรา และนำไปบันทึกลงเป็น VCD ได้ต่างหาก โดยอาจใช้โปรแกรม Nero Burning ช่วยในการบันทึกด้วย

 1. หลังจากปรับแต่งได้ตามต้องการแล้ว ถ้าต้องการบันทึกให้คลิกเลือกเมนู File เลือก Save Movie File
  • My Computer - บันทึกลงในเครื่องคอมฯ พิวเตอร์ของเราเอง
  • Recordable CD - บันทึกลงแผ่น CD-R, CD-RW
  • E-mail - บันทึกและส่งผ่าน E-mail (ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดเล็ก)
  • The Web - บันทึกและส่งเข้า Web
  • DV camera - บันทึกลง Tape เพื่อดูใน DV Camera

 2. Movie Maker Save Screen


 3. เลือกว่าจะบันทึกในลักษณะใด กรณีนี้จะทดสอบโดยการบันทึกเข้าสู่ Computer คลิกปุ่ม Next
 4. โปรแกรมจะให้ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Next
 5. ถ้าต้องการบันทึกในรูปแบบอื่นๆ คลิกเลือก Show more choices จะให้รายละเอียดอีกมากมายให้เลือก
 6. คลิกปุ่ม Next โปรแกรมจะเริ่มต้นการบันทึก

?


Menu