Setup or Installation

การติดตั้งโปรแกรมโดยปกติทั่วไป จะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากนัก ยกเว้นแต่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows หรือ OS เนื่องจากจะต้องมีการ setup และเตรียมพร้อมจัดหา driver ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเครี่องๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็น driver ของการ์ดจอ, การ์ดเสียง เป็นต้น ณ ที่นี่จะไม่ขอกล่าวถึงการติดตั้ง Windows เนื่องจากคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตอนซื้อเครื่องคอมฯ

สำหรับหลักในการติดตั้งโปรแกรม สามารถแบ่งออกได้ 2 วิธี


ติดตั้งจากแผ่น CD แบบรันอัตโนมัติ

 1. ใส่แผ่น CD โปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง
 2. รอสักครู่โปรแกรม จะเปิดโปรแกรมช่วยในการติดตั้งอัตโนม้ติ
 3. กดปุ่มยืนยันการติดตั้ง
 4. ใส่หมายเลขรับอนุญาติ หรือ Serial Number (แล้วแต่โปรแกรม)
 5. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่หน้าจอกำหนดไว้
 6. รอจนกระทั่วติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 7. หลังจากเสร็จแล้ว บางโปรแกรมอาจจำเป็นต้องมีการ restart เครื่องใหม่
 8. รายะเอียดดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับโปรแกรมที่นำมาติดตั้ง

ติดตั้งจากแผ่น CD แบบไม่ได้รันอัตโนม้ติ

 1. กดปุ่ม Start บน taskbar
 2. คลิกเลือกคำสั่ง RUN
 3. คลิกปุ่ม Browse
 4. เพื่อเลือก drive ที่เก็บโปรแกรมที่ทำการติดตั้ง
 5. เลือกไฟล์ชื่อ Setup หรือ Insatll (โปรแกรมส่วนใหญ่จะใช้ชื่อเหล่านี้)
 6. กดปุ่มยืนยันการติดตั้ง
 7. ใส่หมายเลขรับอนุญาติ หรือ Serial Number (แล้วแต่โปรแกรม)
 8. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่หน้าจอกำหนดไว้
 9. รอจนกระทั่วติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 10. หลังจากเสร็จแล้ว บางโปรแกรมอาจจำเป็นต้องมีการ restart เครื่องใหม่
 11. รายะเอียดดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับโปรแกรมที่นำมาติดตั้ง

Menu