3G : Third Generation

เทคโนโลยีในยุคที่ 3 เรื่องความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล โดยเน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ทำให้สามารถใช้บริการ Multimedia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และ มีประสิทธิภาพแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การรับ-ส่ง File ขนาดใหญ่, การใช้บริการ Video Conference , Download เพลง , ดู TV ในลักษณะแบบ Streaming เป็นต้น

ปัจจุบัน สำหรับประเทศไทย ก็มีการเริ่มทดสอบและใช้งานเทคโนโลยี 3G แล้ว แต่ยังคงสามารถใช้งานได้เพียงบางพื้นที่เท่านั้น

ยุคต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ

  • 1G : First Generation
    ยุคแรกของการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เป็นยุค Analog ที่สามารถใช้งานแค่โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว
  • 2G : Second Generation
    เป็นยุคของ Digital ทำให้สามารถใช้งานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์ มาใช้รับส่งข้อมูลได้
  • 2.5G : 2.5 Generation
    เป็นยุคของระบบ GPRS ที่สามารถใช้งานในเรื่องของ wireless ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บางข้อมูลก็มีการกล่าวถึง ยุค 2.75G ที่ได้พูดถึงเทคโนโลยี EDGE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส่งข้อมูลแบบไร้สาย ที่พัฒนามาจากพื้นฐาน GPRS

 


Menu