search iphone2

search iphoneจากหน้า Home เราสามารถค้นหาแอพหรือรายชื่อ Contacts, ข้อความในอีเมล, เพลง หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ใน iPhone ของคุณได้ในทันที โดยมีวิธีการดังนี้

  • 1 จากหน้า Home แตะลากหน้าจอลงมา จนปรากฏช่อง Search iPhone ขึ้นมาที่ขอบบนของหน้าจอ
 
  • 2 แตะในช่อง Search iPhone แล้วพิมพ์ชื่อแอพหรือสิ่งที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงผลที่ตรงกับการค้นหาตามคำที่ใกล้เคียงขึ้นมาทันที หรือจะแตะปุ่ม Search แล้วเลือกผลการค้นหาอีกทีก็ได้

 


Menu