เนื่องจากความไม่สะดวกและยุ่งยากในการติดต่อกับระบบ internet โดยตรง ทำให้เกิดบริษัทที่จัดทำระบบ Network และให้บริการ internet แก่ประชาชนทั่วไป โดยลักษณะการให้บริการนั้น จะขายเป็นระยะเวลาการใช้งาน (Useage Time) เช่น เดือนละ 30 ชั่วโมง โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และเมื่อ ผู้ใช้บริการบางรายใช้เกินกำหนด ก็มักจะมีการเรียกเก็บเพิ่มโดยคิดเป็นรายชั่วโมง สำหรับรายละเอียดแต่ละ ISP สามารถเข้าไปแวะชมได้ตาม site ด้านล่างนี้

 

ISP in Thailand Web Site Telephone
Internet Thailand www.inet.co.th (0) 2642-7065-6
KSC www.ksc.net.th (0) 2979-7000
Justmin Internet www.ji-net.com (0) 2502-3701-5
A-Net www.a-net.net.th (0) 2861-1555
Asia Infonet www.asianet.co.th (0) 2641-1800
Pacific Internet www.pacific.net.th (0) 2953-0880
Loxley information www.loxinfo.co.th (0) 2622-5678 Exit 111
CS Communication www.cscoms.com (0) 2271-6000
I-Net Thailand www.asiaaccess.net.th (0) 2617-3990
Samart Infonet www.samarts.com (0) 2502-6844
Data Line Thai www.linethai.co.th (0) 2310-5333
Chomanant WorldNet www.cwn.net.th (0) 2937-3146-48


Internet สำเร็จรูปคืออะไร 

เพื่อลดปัญหาบางส่วน และเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน internet บางราย ที่ต้องการใช้งานเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมง และโดยเฉพาะนักธุรกิจต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทย ให้สามารถใช้งาน internet ได้ ดังนั้น บริษัท ISP จึงได้จัด internet สำเร็จรูป โดยภายในจะบรรจุ User และ Password พร้อมคู่มือการใช้งาน เท่านั้น การใช้งานมักจะมีการกำหนดระยะเวลาว่า หลังจากเริ่มใช้งานครั้งแรกแล้ว จะสามารถใช้เวลาส่วนที่เหลือได้ภายในเวลาเท่าใด 

Rouming Internet คืออะไร 

Rouming Internet คือบริการ internet ข้ามเครือข่ายกัน เช่น ข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ เป็นต้น หมายความว่า ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกกับ ISP ที่กรุงเทพ ท่านสามารถนำ Account ที่ท่านสมัครไว้ไปใช้ในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ โดยท่านจะได้รับหมายถึงโทรศัพท์สำหรับการใช้บริการในสถานที่นั้น ๆ (ปัจจุบันมี ISP หลายรายที่ให้บริการ Rouming Internet)

 

Copyright ® 2000-2001 IT-Guides.Com all right reserve

 


Menu