ฟรีเครื่องมือพัฒนาเอกสาร XML

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา XML เราขอแนะนำโปรแกรมฟรีจาก Microsoft รับประกันเชื่อถือได้แน่นอน ความสามารถของโปรแกรมสามารถ view ดูเอกสาร XML รวมทั้งสามารถแก้ไข XML ได้อีกด้วย

XML Notepad 2007

 • สนใจ download XML Notepad 2007 ขนาดไฟล์ 1.8 MB
 • ความต้องการเพิ่มเติม .Net Framework 2.0
 • รองรับ Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP; Windows XP Home Edition

ความสามารถหลักๆ ของ XML Notepad 2007

 • Tree View synchronized with Node Text View for quick editing of node names and values.
 • Incremental search (Ctrl+I) in both tree and text views, so as you type it navigates to matching nodes.
 • รองรับการใช้งาน Cut/copy/paste
 • Drag/drop support for easy manipulation of the tree, even across different instances of XML Notepad and from the file system.
 • Infinite undo/redo for all edit operations.
 • In place popup multi-line editing of large text node values.
 • Configurable fonts and colors via the options dialog.
 • Full find/replace dialog with support for regex and XPath.
 • Good performance on large XML documents, loading a 3mb document in about one second.
 • Instant XML schema validation while you edit with errors and warnings shown in the task list window.
 • Intellisense based on expected elements and attributes and enumerated simple type values.
 • Support for custom editors for date, dateTime and time datatypes and other types like color.
 • Handy nudge tool bar buttons for quick movement of nodes up and down the tree.
 • Inplace HTML viewer for processing xml-stylesheet processing instructions.
 • Built-in XML Diff tool.
 • รองรับ ?XInclude
 • Dynamic help from XSD annotations.
 • Goto definition to navigate includes and XSD schema information.

 


Menu