ข้อมูล

        ในหัวข้อ “ข้อมูล” นี้ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานของโปรแกรมในส่วนต่างๆ และช่วยการจัดการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของโปรแกรม

 

รายละเอียดการใช้โปรแกรม

1. จัดระบบข้อมูล                  : ใช้ในการจัดเรียงแฟ้มดัชนี

  -. หากท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ “YES” แล้วกดปุ่ม Enter   โปรแกรมจะทำการจัดเรียงแฟ้มดัชนีข้อมูลให้ใหม่  เป็นการ      เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม  เมื่อโปรแกรมทำการจัดเรียงเสร็จแล้ว จอภาพจะกลับมาที่เมนูหลัก หากท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ “NO” แล้วกดปุ่ม Enter หรือ กดปุ่ม ESC จอภาพจะกลับมาที่เมนูหลักเช่นกัน

            -. ท่านควรสั่งให้โปรแกรม จัดระบบข้อมูลเป็นประจำทุกวัน หรือทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องในกรณีที่มีการปิดเครื่องโดยไม่ได้ออกจากโปรแกรม

 

2. ลบข้อมูลบางส่วน              : ใช้ในการลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ

            -. ข้อมูลที่ท่านได้บันทึกไว้ในโปรแกรมจะถูกเก็บสะสมไว้ หากปล่อยไว้นานจะทำให้การทำงานช้าลง การลบข้อมูลนี้จะเป็นการเลือกลบข้อมูลย่อยที่เป็นรายการที่ท่านไม่ต้องการออกไป โดยท่านสามารถเลือกลบบางหัวข้อและกำหนดวันที่ที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้  หัวข้อใดที่ไม่ต้องการลบให้ตอบ “N” ส่วนหัวข้อใดที่ต้องการลบให้ตอบ “Y”   โปรแกรมจะให้ท่านป้อนวันที่ที่เริ่มให้เก็บข้อมูลไว้ในเครื่อง จากตัวอย่างโปรแกรมจะลบคูปอง/บิลลูกหนี้ ที่เป็นข้อมูลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2539 ดังนั้น คูปอง/บิลลูกหนี้ของวันที่ 31 ธันวาคม 2538 ย้อนไปจะถูกลบออก เมื่อโปรแกรมทำการลบข้อมูลเสร็จแล้ว จอภาพจะกลับมาที่เมนูหลัก   หากท่านเลื่อนแถบสว่างมาที่ “NO” แล้ว  กดปุ่ม Enter หรือ กดปุ่ม ESC จอภาพจะกลับมาที่เมนูหลักเช่นกัน  

            -. ก่อนจะทำการ ลบข้อมูลบางส่วนนี้  ท่านควรทำการ สำรองข้อมูลแล้วเก็บแผ่นบันทึกข้อมูลไว้ต่างหาก เพราะหากเกิดการผิดพลาด ท่านยังสามารถติดต่อให้ฝ่ายบริการช่วยเหลือท่านได้

 

 

3. รหัสผู้ใช้โปรแกรม              : ใช้ในการกำหนดรหัสผ่านการใช้โปรแกรม

            -. การกำหนด รหัสผู้ใช้โปรแกรมเป็นการกำหนดรหัสผ่านและความสามารถในการใช้งาน  ท่านสามารถกำหนดให้กับพนักงานของท่านที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่โปรแกรมได้แตกต่างกันตามความรับผิดชอบได้                                               

                        กดปุ่ม Insert

                        -. กรณีท่านกดปุ่ม  Insert  โปรแกรมจะเพิ่มรหัสผู้ใช้โปรแกรมให้ท่าน 1 ชื่อ   ให้ท่านป้อน ชื่อในโปรแกรมความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร ใช้ชื่อพนักงานก็ได้  จากนั้นให้ป้อนชื่อและนามสกุล  ที่ช่อง ชื่อ-นามสกุล    หากต้องการให้พนักงานรายนี้สามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นมิเตอร์หัวจ่ายได้ ให้ป้อน “Y” ที่ช่องผู้จัดการเมื่อป้อนรายละเอียดแล้วจอภาพจะกลับมาที่เดิม

                  

                        -. ให้เลื่อนแถบสว่างมาที่ชื่อของรหัสที่เพิ่มไปนี้  กดเครื่องหมายบวก “+” โปรแกรมจะให้ท่านป้อนรหัสผ่านที่ต้องการสองครั้ง เสร็จแล้วจอภาพจะกลับมาที่เดิม     ให้ท่านกดเครื่องหมายตกใจ “!”  โปรแกรมจะแสดงรายชื่อหัวข้อทั้งหมดของโปรแกรม หากท่านต้องการให้พนักงานรายนี้ใช้โปรแกรมข้อไหนได้  ให้ท่านเลื่อนแถบสว่างไปที่หัวข้อนั้น กดปุ่ม Enter หนึ่งครั้งจะปรากฎตัวอักษร “Y” ต่อจากหัวข้อนั้น แสดงว่าพนักงานรายนี้สามารถใช้งานข้อนี้ได้   หากท่านกดปุ่ม Enter อีกครั้ง  ตัวอักษร “Y” นี้จะหายไป พนักงานรายนี้จะไม่สามารถใช้งานข้อมนี้ได้  ทำเช่นนี้จนตรงกับความต้องการของท่าน กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกข้อมูล

                         กดปุ่ม Delete              

                        -. โปรแกรมจะลบรหัสผ่านที่แถบสว่างอยู่นี้ออกไป ทำให้รหัสผ่านนี้ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้อีก                   

                        กดปุ่ม Enter

                        -. โปรแกรมจะให้ท่านแก้ไขชื่อที่แถบสว่างนี้อยู่           

                        กดเครื่องหมายบวก “+”

                        -. เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของชื่อที่แถบสว่างนี้อยู่ โปรแกรมจะให้ท่านป้อนรหัสเดิมที่ถูกต้องก่อน ท่านจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

 


Menu