บริการหลังลาน

        เป็นการบันทึกรายการรถที่มาใช้บริการหลังลาน เช่น ล้างอัดฉีดถ่ายน้ำมันเครื่อง  โดยประวัติการใช้บริการของรถแต่ละคันพร้อมรายละเอียด จะถูกเก็บแยกไว้ตามหมายเลขทะเบียนรถ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้โปรแกรมนี้ พิมพ์ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าเงินสดทั่วไปที่ต้องการได้  เช่นเดียวกันกับใบกำกับภาษีที่ออกให้ลูกหนี้ แต่จะแตกต่างกันที่หมายเลขเล่ม

 

 

การเริ่มต้นใช้งาน

            1. บันทึกรายละเอียดการให้บริการ ที่หัวข้อ กำหนด  รหัสบริการ

 

การใช้งานประจำวัน

            1. บันทึกรายการรถที่มาใช้บริการพร้อมทั้งรายละเอียดในหัวข้อ บันทึก ลูกค้าใช้บริการ

            2. กรณีต้องการแก้ไขรายการที่บันทึกแล้ว ให้แก้ไขได้ในหัวข้อ แก้ไข การบันทึก

 

รายละเอียดการใช้โปรแกรม

1. บันทึก รายการ                      : ใช้ในการบันทึกรายการลูกค้ามาใช้บริการหลังลาน

            -. โปรแกรมจะแสดงหมายเลขใบสั่งงาน, ปี และวันที่ปัจจุบันมาให้ ท่านสามารถที่จะแก้ไขวันที่ตามที่ต้องการได้เท่านั้น เพราะเลขที่ใบสั่งงานนั้นโปรแกรมจะกำหนดขึ้นมาเอง โดยเรียงลำดับต่อจากใบสั่งงานครั้งล่าสุด

            -. ป้อนรหัสแผนก ลงในช่อง แผนกหรือ  กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรหัสแผนกได้ 

            -. ป้อนรอบ ลงในช่อง รอบ

            -. ป้อนทะเบียนรถลงในช่อง ทะเบียน  หรือ กดปุ่ม Enter  ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือก     เพื่อเลือกทะเบียนรถที่เคยบันทึกไว้แล้วได้ 

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

            -. กรณีท่านป้อนทะเบียนรถที่เคยมีการบันทึกอยู่ก่อนแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเดิมที่ช่อง ผู้ซื้อ“, “โทรศัพท์”,  ที่อยู่และ หมายเหตุ  ซึ่งท่านสามารถแก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดได้

            -. กรณีเป็นรถของลูกหนี้ ให้ป้อนเครื่องหมายขีด (-)  ที่ช่อง ผู้ซื้อแล้วกดปุ่ม Enter  ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรายละเอียดลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

 

            -. จอภาพจะปรากฎแถบสว่างที่ช่อง รหัสท่านสามารถที่จะป้อนรหัสการบริการ,  รหัสสินค้า  หรือ   รหัสน้ำมันใสได้  ถ้ากดปุ่ม Enter ผ่าน โปรแกรมจะเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อให้เลือกรหัสการบริการ หรือ ป้อนเครื่องหมายขีด (-) แล้วกดปุ่ม Enter  เพื่อเลือกรหัสสินค้า  และป้อนเครื่องหมายบวก (+) แล้วกดปุ่ม Enter  เพื่อเลือกรหัสน้ำมันใส

            -. แถบสว่างจะเลื่อนมาที่ช่อง สินค้าท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดได้

            -. ป้อนจำนวนหน่วย ลงในช่อง หน่วยและป้อนราคาต่อหน่วย ลงในช่อง หน่วยละซึ่งช่อง หน่วยละนี้ โปรแกรมจะแสดงให้ตามที่ท่านได้กำหนดไว้ แต่ท่านสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

            -. เมื่อบันทึกรายการหมดแล้ว ให้กดปุ่ม F10 เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  โปรแกรมจะถามว่า ต้องการใบสั่งงาน?”   เพื่อให้ท่านเลือกพิมพ์ใบสั่งงาน  และ ต้องการใบกำกับภาษี?” เพื่อให้ท่านเลือกที่จะพิมพ์ใบกำกับภาษี

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล และให้ท่านเลือกพิมพ์

 

2. แก้ไข การบันทึก                   : ใช้ในการแก้ไขรายการลูกค้าใช้บริการที่บันทึกไปแล้ว หรือเพื่อการพิมพ์ซ้ำ

            -. ให้ท่านป้อนหมายเลขใบสั่งงานที่ต้องการแก้ไขลงในช่อง เลขที่

            -. ป้อนปีที่ออกใบสั่งงานลงในช่อง ปีปกติแล้วท่านสามารถกดปุ่ม Enter ผ่านได้   เพราะโดยทั่วไปมักไม่มีการแก้ไขรายการของปีอื่น

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

  

            -. ถ้าท่านป้อนหมายเลขใบสั่งงานถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ แผนก”, “รอบและ ทะเบียนซึ่งท่านสามารถที่จะแก้ไขได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

             

            -. กรณีท่านป้อนทะเบียนรถที่เคยมีการบันทึกอยู่ก่อนแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเดิมที่ช่อง ผู้ซื้อ“, “โทรศัพท์”, “ที่อยู่และ หมายเหตุ  ซึ่งท่านสามารถแก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดได้

            -. กรณีเป็นรถของลูกหนี้ ให้ป้อนเครื่องหมายขีด (-)  ที่ช่อง ผู้ซื้อแล้วกดปุ่ม Enter  ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อเลือกรายละเอียดลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

 

 

            -. จอภาพจะปรากฎแถบสว่างที่ช่อง รหัสท่านสามารถที่จะป้อนรหัสการบริการ,  รหัสสินค้า  หรือ   รหัสน้ำมันใสได้ ถ้ากดปุ่ม Enter ผ่าน โปรแกรมจะเข้าสู่ ระบบตัวเลือกเพื่อให้เลือกรหัสการบริการ   หรือ ป้อนเครื่องหมายขีด (-)  แล้วกดปุ่ม Enter  เพื่อเลือกรหัสสินค้า  และป้อนเครื่องหมายบวก (+) แล้วกดปุ่ม Enter  เพื่อเลือกรหัสน้ำมันใส

            -. แถบสว่างจะเลื่อนมาที่ช่อง สินค้าท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดได้

            -. ป้อนจำนวนหน่วย ลงในช่อง หน่วยและป้อนราคาต่อหน่วย ลงในช่อง หน่วยละซึ่งช่อง หน่วยละนี้ โปรแกรมจะแสดงให้ตามที่ท่านได้กำหนดไว้ แต่ท่านสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

            -. เมื่อบันทึกรายการหมดแล้ว ให้กดปุ่ม F10 เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  โปรแกรมจะถามว่า ต้องการใบสั่งงาน?”   เพื่อให้ท่านเลือกพิมพ์ใบสั่งงาน  และ ต้องการใบกำกับภาษี?” เพื่อให้ท่านเลือกที่จะพิมพ์ใบกำกับภาษี  (เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกพิมพ์ใบกำกับภาษีไว้ก่อนแล้ว)

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง วันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล และให้ท่านเลือกพิมพ์

 

3. กำหนด รหัสบริการ                : ใช้ในการแก้ไขรายการลูกค้าใช้บริการที่บันทึกไปแล้ว หรือเพื่อการพิมพ์ซ้ำ

            -. ป้อนรหัสของบริการที่ต้องการลงในช่อง รหัสกดปุ่ม Enter ผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบตัวเลือกและ เลือกรหัสมาทำการแก้ไข/ตรวจสอบได้

                        ** รหัสที่กำหนดนี้ จะซ้ำกับรหัสสินค้าไม่ได้  ควรมีความยาวของรหัสบริการแตกต่างกับรหัสสินค้า

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

 

            -. ป้อนชื่อประเภทบริการที่ต้องการ กดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกข้อมูล

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปที่ช่อง รหัส” (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)

 


Menu