ประเมิน (สรุปบัญชี)

        หลังจากท่านได้บันทึกรายการในหัวข้อ “สินค้า”, “น้ำมันใส” และ “บริการ” แล้ว    ท่านสามารถที่จะทราบยอดรายได้และค่าใช้จ่ายรวมจากเรื่อง สินค้า, น้ำมันใส และการบริการได้   แต่สำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากนี้   โปรแกรมยังไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบได้  ดังนั้น หัวข้อ “ประเมิน” นี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อให้ท่านสามารถป้อนรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นตามความต้องการ  ซึ่งจะทำให้ท่านพอที่จะทราบถึงกำไรขั้นต้นจากการบริหารกิจการจากหัวข้อนี้ได้

การเริ่มต้นใช้งาน

            1. กำหนดรหัส และรายละเอียดรายได้อื่น ที่หัวข้อ กำหนด รหัสรายได้

            2. กำหนดรหัส และรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ที่หัวข้อ กำหนด รหัสค่าใช้จ่าย

 

การใช้งานประจำวัน

            1. บันทึกรายได้อื่นที่เกิดขึ้น เช่น เก็บค่าเช่าร้านแอร์, ร้านปะยาง

            2. บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้น เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, เงินเดือนพนักงาน

         

รายละเอียดการใช้โปรแกรม

1. บันทึก รายได้                       : ใช้ในการบันทึกรายได้อื่นๆ

            -. ป้อนช่วงของวันที่ที่ท่านต้องการจะ บันทึก/แก้ไข รายการ

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง วันที่กดปุ่ม Enter เพื่อป้อนวันที่ที่ต้องการบันทึกรายการ

            -. ป้อนรหัสรายได้ กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนจำนวนเงินที่ช่อง จำนวนเงิน

            -. หากต้องการทำรายการต่อไป ให้เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง วันที่แล้วเลื่อนลงมาหนึ่งครั้ง กดปุ่ม Enter

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง  ระหว่างวันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล และจอภาพจะกลับไปที่ช่อง  ระหว่างวันที่

 

2. บันทึก ค่าใช้จ่าย                   : ใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ

            -. ป้อนช่วงของวันที่ที่ท่านต้องการจะ บันทึก/แก้ไข รายการ

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

            -. เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง วันที่กดปุ่ม Enter เพื่อป้อนวันที่ที่ต้องการบันทึกรายการ

            -. ป้อนรหัสค่าใช้จ่าย กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

            -. ป้อนจำนวนเงินที่ช่อง จำนวนเงิน

            -. หากต้องการทำรายการต่อไป ให้เลื่อนแถบสว่างมาที่ช่อง วันที่แล้วเลื่อนลงมาหนึ่งครั้ง กดปุ่ม Enter

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง  ระหว่างวันที่

                                                : F8      จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่

                                                : F10     บันทึกข้อมูล และจอภาพจะกลับไปที่ช่อง  ระหว่างวันที่ 

 

 

3. กำหนด รหัสรายได้               : ใช้ในการกำหนดรหัส และรายละเอียดรายได้อื่นๆ

            -. ป้อนรหัสของรายได้อื่นๆ ที่ท่านต้องการ กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

            -. ป้อนชื่อของรายได้อื่นๆ นี้ ที่ช่อง ประเภท

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง  รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)”

 

4. กำหนด รหัสค่าใช้จ่าย           : ใช้ในการกำหนดรหัส และรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

            -. ป้อนรหัสของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ท่านต้องการ กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ ระบบตัวเลือกได้

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก

 

            -. ป้อนชื่อของค่าใช้จ่ายอื่นๆ นี้ ที่ช่อง ประเภท

                        การใช้ปุ่มพิเศษ    : ESC    จอภาพจะกลับไปที่ช่อง  รหัส

                                                : F8      ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)”

 


Menu