Error Code ของโปรโตคอล HTTP


HTTP เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการเล่นเว็บ บางครั้งการเข้าไปเว็บไซต์บางเว็บก็อาจมีปัญหาและโปรแกรม Browser ก็จะแสดงรหัสของปัญหาของ HTTP แต่ผู้ใช้ทั่วไปก็มักไม่เข้าใจว่า แต่ละรหัสมีความหมายอย่างไร วันนี้เรารวบรวมมาให้

HTTP Error Code ประกอบด้วย

  • 400-499 ปัญหา Client Error ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องไคลเอนต์
  • 500-599 ปัญหา Server Error ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์

400-499 Client Error

  • รหัส error?400?Bad Request หมายถึง คำสั่งจากไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง
  • รหัส error 401 Unauthorized หมายถึง ปฏิเสธการทำงานจากไคลเอนต์ (ไม่ได้รับอนุญาต)
  • รหัส error?403 Forbidden หมายถึง ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง หรือใช้งาน
  • รหัส error 404 Not Found (พบบ่อยที่สุด) หมายถึง?ไม่พบเว็บเซอร์เวอร์ (อาจพิมพ์ที่อยู่ URL ไม่ถูกต้อง)

500-599?Server Error

  • รหัส error 500 Internal Server Error หมายถึง เซิร์ฟเวอร์มีปัญหา
  • รหัส error 501 Not Implemented หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับคำสั่งที่สั่งไป
  • รหัส error 502 Bad Gateway หมายถึง Proxy Server รับคำสั่งไม่ถูกต้องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์
  • รหัส error 503 Service Unavailable หมายถึง เซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอื่นอยู่

?


Menu