Click to visit @ www.it-guides.com
Trouble Shooting
การติดตั้ง ภาษาไทย ใน Windows XP


ผมเชื่อว่า หลายๆ คนคงประสบปัญหา เช่นเดียวกับผม คือ หลังจากติดตั้ง Windows XP แล้ว ไม่ทราบว่าจะใช้งานภาษาไทยได้อย่างไร และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ ปุ่มปรับภาษาในแป้นพิมพ์รูปตัวหนอน หรือภาษาทางการเรียกว่า Grave Button ไม่สามารถใช้งานได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร อยากรู้ ต้องลองทำตามด้านล่างนี้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ตอน


  ขั้นตอนการติดตั้งภาษาไทย

 1. คลิกปุ่ม Start เลือก Control Panel
 2. คลิกไอคอน Regional and Language Options
 3. คลิกเลือกแท็ป Languages
 4. คลิกเลือก เครื่องหมายถูกหน้าคำว่า "Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai)" ดูภาพประกอบ 5. คลิกปุ่ม OK รอสักครู่โปรแกรมจะเริ่มติดตั้งไฟล์ ภาษาไทย
 6. จากนั้นให้ Restart เครื่องใหม่
 7. หลังจาก boot เข้ามาแล้ว ให้เข้า Control Panel และคลิกแท็ป Regional Options
 8. ในด้านล่าง Location ให้คลิกเลือก "Thailand" และด้านบนในส่วนของ Standard and formats ให้เลือก "Thai" 9. จากนั้นคลิกปุ่ม Apply
 10. จากนั้นกลับมาคลิกที่แท็ป Language คลิก Details
 11. ในช่อง Installed service ให้คลิกปุ่ม Add
 12. คลิกเลือก "Thai, Keyboard layout/IME: Thai Kedmanee" 13. คลิกที่แท็ป Advanced
 14. ให้คลิก "Apply all settings to the current user account and to the default user profile"
 15. Restart เครื่องใหม่ ก็จะสามารถใช้งานภาษาไทยได้แล้ว
  ปุ่มปรับภาษาไทย (Grave Button)

 1. คลิกปุ่ม Start เลือก Control Panel
 2. คลิกไอคอน Regional and Language Options
 3. คลิกเลือกแท็ป Languages
 4. คลิก Details
 5. คลิกเลือก Key Settings ด้านล่าง
 6. คลิก Change Key Sequence
 7. กดเลือก Grave Accents และคลิกปุ่ม OK 8. Restart เครื่องใหม่ ก็จะสามารถใช้งานปุ่มปรับภาษาไทยได้แล้ว
Copyright ® 2000-2002 IT-Guides.Com all right reserve